I. ZAMAWIAJĄCY

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy

Spółka Komandytowa

ul.  Gen. St. Maczka 91

15-691 Białystok

Tel: 664 915 752

Fax: 85 676 18 21

e-mail: kinga@kinga.com.pl

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV –79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Przygotowanie modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności obejmujących w szczególności:

 

-      analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,

-      wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,

-      analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,

-      wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),

-      rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc),

-      opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,

-      rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY I WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.
 2. Przewidywany termin realizacji zamówienia 28.06.2019 r.

 

IV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

 1. Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

 

V. PŁATNOŚCI

 

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe i częściowe i końcowe.

 

 

VI. WYKLUCZENIA

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego cześć Formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:

§ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

§ posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

§ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

§ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
 2. Oferta powinna:
  1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
  2. zawierać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres Oferenta,
  4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,

 

 

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail kinga@kinga.com.pl
 2. Do dnia 06.05.2019 r.  oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów: 

Lp.

Kryterium

Metodologia przyznawania punktów

Waga

 

1.

 

Łączna cena netto

liczonym wg wzoru:

                    Cof Cmin Cof bad x 100pkt

gdzie:

Cof bad   cena ofertowa netto badanej oferty,

Cminnajniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

100%

 

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

 

XII. INNE

W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty