Białystok 27.07.2015


Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul.  Gen. St. Maczka 91
15-691 BiałystokZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2015

Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup usługi informatycznej polegającej na Integracji platformy B2B z obecnie posiadanymi systemami oraz instalacji na serwerze, w firmie Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego zamówienia, w tym sklepów internetowych w firmie KINGA”.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania  elektronicznego biznesu typu B2B”  Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

Zamawiający
Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. gen. Maczka 91, 15-691 Białystok

Opis przedmiotu zamówienia
Spółka KINGA sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa planuje zakup:
1)    usługi informatycznej związanej z integracją platformy B2B z obecnie posiadanymi systemami oraz instalacją na serwerze (Szczegółowe informacje oraz wymagane funkcjonalności dostępne są w analizie procesów, udostępnionej w siedzibie firmy, po podpisaniu przez zainteresowanego oferenta klauzuli poufności)

Kryteria dostępu:

    Dostawca musi wykazać doświadczenie:
- realizacji co najmniej 5 projektów eCommerce Magento
- realizacji projektu wykonania API w Python Django REST framework przeznaczonego do komunikacji z Magento


Terminy związane z zapytaniem ofertowym
Ostateczny termin składania ofert: 03.08.2015 godz. 10.00 (liczy się data wpływu)
Okres ważności oferty:

    Oferta musi być ważna 30 dni

Osoba do kontaktu
         Agnieszka Milena Topczewska-Pińczuk

Termin realizacji zamówienia do 29.12.2015


Miejsce składania ofert
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: PR@KINGA.COM.PL, faksem    na nr: 085 676 18 21,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. gen. Maczka 91, 15-691 Białystok do dnia 03.08.2015 godz. 10.00 (liczy się data wpływu)
-  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
-  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kinga.com.pl

Oferta musi zawierać
    
    - datę sporządzenia,
    - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podana w cenach netto, w PLN

Oferta powinna być ważna 30 dni
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty


L.P.

Kryterium

Waga procentowa

1.

Cena

100 %