REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ Kinga Sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa

I. Postanowienia ogólne

1.Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: „Wydawca” - Kinga Sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku (15-691), przy ul. Gen.St. Maczka 91, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345779; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5423154084 ; REGON: 20032615500000.
„Outlet” - sklep stacjonarny - outlet, znajdujący się przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 36, 15-691 w Białymstoku. Położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary i Usługi, z wyłączeniem Sklepu internetowego.
„Sklep internetowy” – odpowiednio: Sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem https://www.kinga.com.pl.
„Karta Podarunkowa” - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Sklepie internetowym i Outlecie.
„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
„Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.
„Towary” - przedmioty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym i Outlecie „Usługi” - usługi oferowane w Sklepie internetowym i Outlecie.
„Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na Stronie internetowej https://www.kinga.com.pl oraz w Outlecie.
Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych.

3. Karty Podarunkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane w Sklepie internetowym oraz w Outlecie. Nabywca jest uprawniony do nabycia Kart Podarunkowych w Sklepie internetowym oraz Outlecie o wartości nominalnej odpowiednio: 100 złotych, 150 złotych, 200 złotych i 300 złotych. Do sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie internetowym ma zastosowanie Regulamin Sklepu internetowego dostępny na stronie www.kinga.com.pl.

4. Właścicielem Karty Podarunkowej jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową w Outlecie może nastąpić gotówką, przy zakupie Karty Podarunkowej w Outlecie lub przed odbiorem Karty Podarunkowej: za pomocą przelewu, bezpośrednio na konto Wydawcy; z wykorzystaniem serwisu automatycznej obsługi płatności Transferuj.pl lub PayPal; kartą kredytową: Wydawca akceptuje następujące karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express. Można też płacić kartami Maestro oraz innymi kartami debetowymi przystosowanymi do płatności internetowych. Zapłata za Kartę Podarunkową w Sklepie internetowym może nastąpić gotówką, przy odbiorze przesyłki z Kartą Podarunkową; za pomocą przelewu, bezpośrednio na konto Wydawcy; z wykorzystaniem serwisu automatycznej obsługi płatności Transferuj.pl lub PayPal; kartą kredytową: Wydawca akceptuje następujące karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express. Można też płacić kartami Maestro oraz innymi kartami debetowymi przystosowanymi do płatności internetowych.

5. Płatność za Kartę Podarunkową nie można być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

6. Karta Podarunkowa uprawnia do zakupu Towarów i/lub Usług tylko w Sklepie internetowym lub Outlecie.

7. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

8. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej przez Nabywcę z zastrzeżeniem, iż Karty Podarunkowe zamówione w Sklepie internetowym zostają aktywowane i doładowane zgodnie z wybraną przez Nabywcę wartością nominalną, w momencie wysyłki ze Sklepu internetowego.

9. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna:
(I) w przypadku Karty Podarunkowej zakupionej od dnia .................... – przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu,

10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Karta Podarunkowa zakupiona w Outlecie nie może zostać zwrócona Wydawcy. Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym może zostać zwrócona w trybie przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w terminie 14 dni od jej otrzymania, bez podania przyczyny.

13. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepie internetowym lub w Outlecie. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.

14. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

15. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na nową.

16. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym i Outlecie podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane w Sklepie internetowym i Outlecie.

17. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Outlecie lub Sklepie internetowym przy użyciu Karty Podarunkowej z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar, Użytkownik otrzyma zwrot w postaci gotówki.

18. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej nabywanej bezpośrednio w Outlecie – wyłącznie niefiskalny wydruk, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT. W przypadku Kart Podarunkowych zamówionych w Sklepie internetowym niefiskalny wydruk niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT zostanie doręczony wraz z Kartą Podarunkową.

19. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jej nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną i numer nabywanej Karty Podarunkowej.II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

1. Karta Podarunkowa może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który wpisze numer Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym, w trakcie procesu składania zamówienia lub przedstawi ją w Outlecie.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Outlecie i Sklepie internetowym wyłącznie Karty Podarunkowe, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej,
c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
d) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej.

4. Użytkownik może się posługiwać Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru i/lub Usługi, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, wartość kwoty zgromadzonej na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar i/lub Usługę.

6. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie, bezpośrednio na swoim koncie w Sklepie internetowym lub w Outlecie aktualnej wysokości kwoty pozostałej do wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

7. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej pozostanie na Karcie Podarunkowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.

8. W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi wykorzystując jedną z akceptowanych, przez Wydawcę, form płatności wymienionych w pkt. 4 Regulaminu bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej honorowanej przez Wydawcę.

9. Użytkownik poprzez wpisanie numeru Karty Podarunkowej na stronie Sklepu internetowego, w procesie składania zamówienia lub przez przedstawienie personelowi Outletu Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Outlecie Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej, potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.III. Reklamacje

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Outlecie w godzinach jego otwarcia lub przesłane na adres biura Wydawcy: Kinga Sp. z o.o. sp.k., ul. ul. Gen.St. Maczka 91, 15-691 Białystok z dopiskiem „Karta Podarunkowa-reklamacja”.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Nabywca lub Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku uznanego przez Wydawcę roszczenia Nabywcy lub Użytkownika dotyczącego Karty Podarunkowej Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową, zasiloną kwotą w takiej samej wysokości, jaka była zgromadzona na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową, zakupionego zarówno w Outlecie jak i Sklepie internetowym.IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej https://www.kinga.com.pl/regulamin-kart-podarunkowych oraz w Outlecie. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej https://www.kinga.com.pl/regulamin-kart-podarunkowych